El Turista i Viatger Responsable

Els viatges i el turisme haurien de concebre’s i practicar-se com un mitjà de desenvolupament personal i col·lectiu. Si es duen a terme amb una ment oberta, són un factor insubstituïble d’autoeducació, tolerància mútua i aprenentatge de les legítimes diferències i cultures i de la seua diversitat.

Tots tenim una funció que complir en la generació de viatges i turisme responsables. Els governs, les empreses i les comunitats han de procurar-ho sens dubte per tots els mitjans, però vosté també, en la seua qualitat de visitant, pot secundar sensiblement aquest objectiu de moltes maneres:

Òbriga’s a les cultures i tradicions diferents de les seues: la seua experiència es veurà transformada, vosté es guanyarà el respecte de la població local, i aquesta l’acollirà més fàcilment. Siga tolerant i respecte la diversitat; observe les tradicions i les pràctiques socials i culturals del lloc.

Respecte els drets humans. Qualsevol forma d’explotació vulnera els objectius fonamentals del turisme. L’explotació sexual infantil és un delicte punible, tant en el lloc on es duga a terme com al país de residència de qui el cometa.

Ajude a conservar l’entorn natural. Protegisca la flora i fauna silvestre i el seu hàbitat, i no compre productes elaborats a partir de plantes o animals en perill d’extinció.

Respecte els recursos culturals. Les activitats turístiques han de practicar-se amb respecte pel patrimoni artístic, arqueològic i cultural.

Contribuya al desarrollo económico y social. Compre artesanía y productos locales para apoyar la economía del lugar, y aténgase a los principios del comercio justo. Cuando regatee, tenga presente el concepto de salario justo.

Abans d’eixir de viatge, informe’s sobre la situació sanitària actual del seu destí i sobre l’accés en ell a serveis consulars i d’emergència, i assegure’s que la seua salut i la seua seguretat personal no correran perill. Cerciore’s de tindre cobertes allí les seues necessitats específiques (alimentació, accessibilitat o atenció mèdica) abans de decidir-se a viatjar a un destí determinat.

Reunisca tota la informació possible sobre el seu destí, i dedique temps a entendre els seus costums, normes i tradicions. Evite els comportaments que puguen ofendre a la població local.

Informe’s de la legislació vigent per a no cometre cap acte que es considere delictiu al país visitat. No trafique amb drogues, armes, antiguitats, espècies protegides, productes o substàncies perilloses o prohibides pels reglaments nacionals.

Aquests consells es basen en el Codi Ètic Mundial per al Turisme de l’Organització Mundial del Turisme.

Drets i obligacions del turista

La Comunitat Valenciana compta amb la Llei de Turisme, que estableix els drets de les persones usuàries de serveis i productes turístics.

La LLEI 15/2018, 7 de juny, de turisme, oci i hospitalitat de la Comunitat Valenciana contempla l’impuls de l’hospitalitat com a element bàsic en la relació entre residents i turistes.

Aquesta Llei defineix l’Hospitalitat com la “atenció i tracte proporcionat a les persones usuàries de serveis turístics des del respecte al seu idioma, hàbits, tradicions, creences i llibertat de consciència, amb la finalitat de proporcionar la major satisfacció possible de les seues expectatives d’acord amb els valors que ens identifiquen com a societat oberta, tolerant i mediterrània.”

Els Articles 16 i 17 de la citada Llei desenvolupen els drets i deures dels usuaris dels serveis turístics per a preservar aquest pilar central de la relació entre els turistes que ens visiten i el nostre destí:

 


Article 16. Drets

Les persones usuàries de serveis turístics, sense perjudici del que es disposa en la legislació general de defensa i protecció dels consumidors, tindran dret a:

Rebre de les empreses turístiques informació objectiva, veraç i comprensible, completa i prèvia a la seua contractació sobre els serveis que se’ls oferisquen, així com sobre el preu final, inclosos els impostos. I a ser protegit enfront de la informació o publicitat enganyosa conformement a la normativa vigent.
Obtindre els documents que acrediten els termes de la seua contractació.
Rebre els serveis turístics en les condicions oferides o pactades i, en tot cas, que la naturalesa i qualitat de la seua prestació guarde proporció directa amb la categoria de l’empresa o establiment turístic.
Gaudir d’uns espais, infraestructures i serveis turístics accessibles.
Accedir lliurement als establiments i serveis turístics en els termes establits en les lleis.
Que els establiments turístics complisquen la normativa sobre seguretat de les seues instal·lacions i protecció contra incendis així com l’específica en matèria turística.
Ser informats, de manera clara, sobre les instal·lacions o serveis que puguen suposar algun risc i de les mesures de seguretat adoptades sobre aquest tema.
Rebre una factura o justificant de pagament del servei turístic prestat amb les dades que la legislació vigent exigisca.
Formular queixes i reclamacions i obtindre informació accessible i veraç sobre el procediment de presentació de les mateixes i el seu tractament, podent acudir a un sistema de solució extrajudicial de conflictes a través de la mediació i l’arbitratge. Així mateix, tenen dret al fet que l’administració pública competent procure la màxima eficàcia en l’atenció i tramitació de les seues queixes o reclamacions formulades.
Acudir a fórmules d’arbitratge per a la resolució extrajudicial dels seus conflictes amb conseqüències econòmiques.
Exigir que, en un lloc de fàcil visibilitat, s’exhibisquen públicament els distintius acreditatius de la classificació de l’establiment, l’aforament, els preus dels serveis oferits i qualsevol altra variable d’activitat, així com els símbols de qualitat corresponents.

 


Article 17. Obligacions

Les persones usuàries de serveis turístics, sense perjudici del que disposen les normatives sectorials que siguen aplicable, tindran les següents obligacions:

Respectar les tradicions i pràctiques socials i culturals de les destinacions turístiques, així com la seua riquesa i valor.
Respectar l’entorn mediambiental, el patrimoni històric i cultural i els recursos turístics.
Abonar els serveis contractats, ja siga en el moment de la presentació de la factura o en el temps, lloc i forma convinguts, sense que el fet de presentar una reclamació o queixa implique, en cap cas, l’exempció de pagament.
En el cas del servei turístic d’allotjament, respectar la data i hora pactades d’eixida de l’establiment, deixant lliure la unitat d’allotjament ocupada.
Observar les regles de respecte, educació, convivència social, indumentària i higiene per a l’adequada utilització dels establiments i serveis turístics.
Respectar les instal·lacions i equipaments dels establiments i empreses turístiques.
Respectar les normes de règim interior dels establiments turístics, els horaris i les regles de conducta dels llocs de visita i de realització d’activitats turístiques.

Més…

Els viatgers i el turista haurien de concebre’s com un mitjà de desenvolupament personal i col·lectiu. Si es duen a terme amb una ment oberta, són un factor insubstituïble d’acte educació, tolerància mútua i aprenentatge de les legítimes diferencies ens pobles i cultures i de la seua diversitat.

Tots tenim una funció que complir en la generació de viatges i turisme responsables. Els governs, les empreses i les comunitats han de procurar el sens dubte per tots els mitjans, però vosté també, en la seua qualitat de visitant, pot secundar sensiblement aquest objectiu de moltes maneres:

  • Òbriga’s a les cultures i tradicions diferents de les seues: la seua experiència es veurà transformada, vosté es guanyarà el respecte de les població local, i aquesta l’acollirà més fàcilment. Siga tolerant i respecte la diversitat; observe les tradicions i les pràctiques socials i culturals del lloc.
  • Respecte els drets humans. Qualsevol forma d’explotació vulnera els objectius fonamentals del turisme. L’explotació sexual infantil és un delicte punible, tant en el lloc on és duga a terme com al país de residència de qui el cometa.
  • Ajude a conservar l’entorn natural. Protegisca la flora i la fauna silvestre i el seu hàbitat, i no compre productes elaborats a partir de plantes o animals en perill d’extinció.
  • Respecte els recursos culturals. Les activitats turístiques han de practicar-se amb respecte pel patrimoni artístics, arqueològic i cultural.
  • El seu viatge pot contribuir al desenvolupament econòmic i social. Compre artesania i productes locals per a donar suport a l’economia del lloc, i atinga’s als principis del comerç just. Quan regatege, tinga premse el concepte del salari just.
  • Abans d’eixir de viatge, informe’s sobre la situació sanitària actual del seu destí i sobre l’accés en ell a serveis consulars i d’emergència, i assegure’s que la seua salut i la seua seguretat personal no correran perill. Cerciore’s de tindre cobertes allí les seues necessitats específiques (alimentació, accessibilitat o atenció mèdica) abans de decidir-se a viatjar a un destí determinat.
  • Reunisca tota la informació possible sobre el seu destí, i dedique temps a entendre els seus costums, normes i tradicions. Evite els comportaments que puguen ofendre a la població local.
    Informe’s de la legislació vigent per a no cometre cap acte que es considere delictiu al país visitat. No trafique amb drogues, armes, antiguitats, espeies protegides, ni productes o substàncies perillosos o prohibits pels reglaments nacionals.

Sugerencias

Queremos saber tu opinión, déjanos tus comentarios en el siguiente formulario.